03Március2024

Ön itt van: Kezdőlap Klaszterstratégia Stratégia 3.3. Fókuszterület3: Zöld Ipari, Üzleti Parkok fejlesztése

3.3. Fókuszterület3: Zöld Ipari, Üzleti Parkok fejlesztése

Focusgebiet 3: Öko-Industrieparkentwicklung

Focus 3: Development of Öko-industrial parks

3.3.1.  Klaszter célja a fókuszterületen

A ZEIK-T Zrt. minta a Zöldépítési Innovációs Klaszter menedzsment társaság a tárgyalt klaszter fókuszterületen kezdeményező lépéseket tett az Ipari-, Tudományos-, Innovációs-, Technológiai Parkok Egyesületének (IPEI), amely maga is alapító tagja a klaszternek, mint ahogy a ZEIK-T Zrt. vezérigazgatója alapító tagja, tisztségviselője volt az 1994-ben létrejött Egyesületnek. A két fél Együttműködési Szerződést kötött a Zöld Ipari Üzleti Parkok intézményének kialakítása és komplex zöldfejlesztési projektjének kidolgozásának előkészítése és megvalósítása érdekében.

Együttműködő Felek más szervezetek bevonását is tervezve meg kívánják alapozni a Zöld Ipari, Üzleti Parkok önálló státusát és a klaszter sokszínű erőforrásaira építve annak fókuszterületeként való minősítésével a klaszter konkrét komplex zöldépítési projektet kíván előkészíteni és megvalósítani.

Az együttműködés jelentőségét az adja, hogy a világ energia fogyasztóinak kb. 40-45%-át képviselő épületek, háztartások mellett a gazdasági célú épületek és a bennük folyó tevékenységek az összesített energia fogyasztás 20-25%-át képviselik.

Nagy jelentősége van ezért a fenntarthatóság, az energia hatékonyság körében, hogy a koncentrált ipari, üzleti tevékenységeket folytató ipari parkok maguk is intenzív részesei legyenek az ÖKO tudatosságnak.

 A „Zöld Ipari Üzleti Parkok” Fókuszterület 3 esetében a klaszter a komplex zöldbeavatkozásokat a következő területekre tervezi koncentrálni:

 

 • az ipari, üzleti parkok meglevő (az un. barnamezős ipari parkokban) rossz energia hatékonyságú meglevő épületek energia hatékony felújítására, az új épületek magas energia hatékonyságára (e tekintetben az új, elsősorban irodaépületek már többször nemzetközi minősítésű energia hatékonysággal rendelkeznek),
 • az ipari, üzleti parkokban a felhasznált energia minél magasabb arányú megújuló energiából történő előállítására és felhasználásra,
 • az ipari, üzleti parkok általában nagymértékben elhanyagolt zöld környezetének komplex fejlesztésére,
 • a zöld gazdasághoz kapcsolódó ipari, üzleti tevékenységeket folytató betelepülők szervezésére, arányuk növelésére. 

 

Megnevezés

2013

2014

2015

2016

Klaszter árbevétele az adott fókuszterületen (millió Ft)

 

1100

 

2100

 

2600

 

3800

Klaszter piaci részesedése fókuszterületen (%)

 

8

 

15

 

17

 

22

 A klaszter a Fókuszterület 3 zöldépítési munkáit

 • részben egyedi beavatkozásokkal (zöld környezet, megújuló energiaforrások alkalmazása, energia hatékony felújítás),
 • részben komplex módon az ipari, üzleti park egészére kidolgozott akcióterületi terv elkészítésével és megvalósításáról

 tervezi végezni.

A klaszter zöldipari, üzleti parki fejlesztési tevékenységét, az egyesület korábbi kapcsolatára is építve a környező (szlovák, román, horvát) országi parkokban megújuló bruttó exporttal is szabályozni kívánja. Az így tervezett exporthányadot 5-15% közé tervezzük a környező országok területeinek 3-5 projektje tekintetében.

Jelentős mértékben növelni a parkok zöld fejlesztési elkötelezettségét, ha mint önálló parki státust elismerve a 2014-2020-as EU-s pénzügyi ciklusban többlettámogatáshoz jutnának a „Zöldipari Üzleti Park” címet megcélzó és elérő szervezetek.

A jelzett cél elérésére Együttműködő Felek az illetékes Nemzetgazdasági Minisztérium megkeresését és támogatásuk megnyerését tervezik.

 3.3.2.     Fókuszterület 3 – A termékszolgáltató csoport 1-2 Piacelemzése

3.3.2.1.   Termékszolgáltató csoport 1

A megújuló energiaforrás rendszerek fejlesztése

A magyarországi ipari, üzleti parkok mennyiségi, extenzív kiépülése döntően a 90-es évtizedben ment végbe. A folyamatot a nemzetközi trendektől eltérően két piaci tényező határozta meg:

 • a hazai ingatlanfejlesztő bázis nagymértékű hiánya okán is az önkormányzatok aktív, esetenként meghatározó szerepe,
 • a nagyüzemi gazdaságok leépülése okán az un. barnamezős épület és infrastruktúra állomány elavultságai, hiányosságai.

Az előző piaci jellemzőktől élesen eltértek a zöldmezős, jobbára külföldi magántulajdonú ingatlanfejlesztők által fejlesztett ipari parkok (pl. a győri, székesfehérvári Loranger Ipari Park, a kecskeméti volt szovjet helikopter bázison létesült AIR Pont Ipari Park).

A fókuszterület 3 fő beavatkozási pontjai:

 

 • energia hatékony épületek,
 • megújuló energiaforrások széleskörű alkalmazása,
 • zöld környezet fejlesztése,
 • új minőségű, zöld hulladék és vízgazdálkodási rendszerek,
 • zöldgazdasághoz kapcsolódó, profilú betelepülők szervezése. 

 

 Kereslet az adott fókuszterület termékszolgáltató csoport 1 piacelemzése

Az Ipari Üzleti Parkok jellemzően nagy beépítettségű, koncentrált épület és infrastruktúra állományt képviselnek.

Ez a sajátosság kedvezhet a megújuló energia forrásrendszerek telepítésének:

 • villamos energia területén a napelemes rendszer,
 • hűtés-fűtés körében geotermikus, hőszivattyús rendszerek telepítésével.

 A megújuló energiaforrás rendszerek egyik fontos fejlesztési iránya az intelligens szabályozási monitoring rendszerek fejlesztése, amelyekkel:

 • úgy az energiaszolgáltató rendszerek,
 • mint az üzemépületek

energia hatékony működtetése számottevően javítható. Ez a keresleti tényező érezhetően növekszik, az intelligens rendszerek rugalmas, az üzemi teljesítmény igényekhez igazodó működést tesznek lehetővé.

A kínálat tekintetében a Zöldépítési Innovációs Klaszter erős tagi innovációs potenciállal rendelkezik, ilyenek:

 

 • a Weishaupt Kft.,
 • az ezTrade Kft.,
 • a PentAklíma Kft.,
 • a Helio Active Kft.,
 • az All Green Kft. 

 

A klaszter fontos versenyelőnye lehet a jövőben, hogy a jelzett cégek versenyezve működnek együtt több közös tudásbázis, innovációs pont együttes kiépítésével. Ez jelenti a klaszter egyik fontos piaci magyar előnyét. 

Verseny előny tényezők

Tényező magyarázata

Számottevő nemzetközi együttműködés

A legújabb innovatív megoldások megismerése

A Klasztertagok magas fokú, intenzív elkötelezettsége

A részvevők eddigi innovatív teljesítménye

 3.3.2.2.   Termékszolgáltató csoport 2

Hulladék és vízgazdálkodó rendszerek fejlesztése a zöldépítésben az újrahasznosíthatóság jegyében

Az ipari, üzleti parkok sajátos jellemzői közé tartozik:

 • az elkülönült, kompakt infrastruktúra rendszer, ezen felül jelentős üzemi vízfogyasztás,
 • esetenként nagy mennyiségű újrahasznosítást igénylő hulladékok keletkezése.

Ezek a jellemzők különösen fontossá teszik az új energia hatékony, az ÖKO szempontokra épülő megoldások fejlesztését és hasznosítását.

A klaszter rendelkezik olyan, a nemzetközi élvonalhoz tartozó teljesen bio alapú vízgazdálkodási, víz újrahasznosítási rendszerrel, amely hazai szabadalmon alapul és számos pilot projekt megoldásban öltött testet Magyarországon és külföldön. A jelzett víz újrahasznosítási rendszer ipari parki adaptáció kidolgozása szakaszában van.

Kereslet az adott fókuszterület terén – Szolgáltató csoport 2 piacelemzése

Az ipari üzleti parkok körében a szóban forgó eljárás a nagyüzemi vízfogyasztású parkok esetében eredményezhet gyorsan növekvő keresletet. (Ez minimum 2-3 ezer fő lakás vízfogyasztással azonos mennyiségű vízfelhasználást jelent.)

A kínálati jellemzők tekintetében a termék újdonság értéke következtében gyors kapacitáskészítésre, és új, speciális igények kiszolgálását biztosító megoldásokra van szükség. A fejlesztés mennyiségi bővítését már több befektetési alap, befektető támogatja. A jövő eredményességének záloga a további innovatív megoldások kifejlesztésében rejlik.

Külön is lehetőségeket ígérnek a megújuló energiaforrás hasznosító, hőszivattyús és a biológiai alapú víztisztító rendszer lehetséges kombinációja.

 A főbb versenytényezők a következőkben rögzíthetők 

Versenytényezők

Tényezők magyarázata

A biológiai alapú víz újrahasznosítási rendszer, komplex zöldépítési klaszterbe való integrált megjelenése

A komplex rendszerek biztosította érv, minőség előny

Az újrahasznosító rendszer teljes ÖKO bázisra építése

Környezet terhelés jelentős, 80-90%-os csökkentése

Az eljárás biztosította költség, energia megtakarítás

A nagy ipari vízfogyasztók, költség terhelésének radikális csökkentése

 3.3.3.  Projekt tervek az F3 – Termékszolgáltató csoport 1-2

Klaszterszintű projektek 

Termék – szolgáltató csoport

Projekt cél

Projekt cím

Megújuló energiaforrások rendszereinek fejlesztése zöld ipai-üzleti parkokban

A zöld ipari, üzleti parkok megújuló erőforrással való ellátási arányának fejlesztése

 

 • PentAklíma Kft.
 • Weishaupt Kft.
 • ezTrade Kft.

 

Megújuló erőforrás rendszerek fejlesztése

 

 A K+F+I és oktatási projekt együttes célja a nagyobb energiahatékonyság, megújuló energiaforrások nagyobb felhasználása, zöld ipari üzleti parkokban, azok épületei esetében. Ez magában foglalja az új képzési programokat, promóciós kampányokat, illetve a bevált gyakorlatok átadását, a szükséges K+F+I feladatok elvégzését.

 Beruházások

 • Konzorciumi szerződés alapján tervezzük magyar, a szerb és a horvát partnerek bevonásával egy képzési és kutatási központ létrehozását, és színvonalat elméleti és gyakorlati oktató központ kialakítását;
 • Ipari parkban bemutató mintaház – Megújuló Energiák Háza létrehozása – hogy elsajátítsuk azt a tudást, mellyel ezen a területen a skandináv országon, ezen beül Svédország rendelkezik.

Ugyanitt tudjuk megteremteni a közép-európai éghajlati viszonyokat figyelembe vevő kutatásokat a hőszivattyús, a szoláris, a szél és vízenergia források kihasználására.

Az épületben a közép-európai térségre jellemző energiaforrások felhasználását biztosító berendezések szerelésének képzése folyhat (hőszivattyúk, szoláris hő és elektromos energiatermelés, szélenergia felhasználás villamos energia termelésre, geotermikus energia nyerés.

 Humán erőforrások

 • 6-8 fő K+F+I és oktatási szakember

 Projektfinanszírozás

 • Hazai EU-s támogatási források         70%
 • Saját erő                                      30%

 Forrásigény:     500 millió Ft

Projekt időzítése:        2015-2017

 A projektben résztvevők:

Klasztertagok:

 

 • PentAklíma Kft.,
 • Weisthaup Kft.,
 • ezTrade Kft.,
 • GIMA Szolnok Ipari Park Kft.

 

 Konzorciumi tagok:

 

 • Svéd NIBE Energy Systems,
 • Szerb konzorciumi partner,
 • Horvát konzorciumi partner 

 

 

 

 

Termék – szolgáltató csoport

Projekt cél

Projekt cím

Zöld ipari park fejlesztés

Zöld ipari park fejlesztés

I Park Pécs – Ipari Park bázisán

Zöld ipari üzleti park fejlesztése

  

I Ipark Pécs – Déli Ipari Park – Zöld Ipari Üzleti Park Fejlesztése

A projekt alapvető célja, hogy a Dél-Dunántúl legnagyobb méretű, 200 ha területű zöldmezős létesítésű ipari park, mivel teljesebben a fenntarthatóság, az energia hatékonyság, a zöld gyakorlat jegyében épüljön ki és működjön.

A létesítés jelen állapota ideális erre, mert egy komplex akcióterületi tervben kijelölhetik a főbb zöld beavatkozások:

Energia hatékony üzemi épületek létesítése az EU ide vonatkozó 2010/31/EU (2010. 05. 19.) és a 2002/91/EU (2010. 05. 18.) direktíva szerint a közel nulla energia veszteség nélküli épületek 2020-tól érvényes kötelező megvalósításával részben nemzetközi rendszerek, mint pl. a BREAM, a LEFAD, részben hazai rendszerek megvalósításával.

 Megújuló energiaforrások széles, vagy teljes körű alkalmazásával

 • Villamos energia ellátása esetén napelemes rendszerek kiépítésével, lokálisan – vállalkozások szerint, vagy naperőmű rendszer megépítésével,
 • Hűtés-fűtés területén megvalósítható a geotermikus fűtőrendszer kiépítése, lokális formában hőszivattyús rendszerek telepíthetők.

 Új, világszínvonalú víztisztító rendszer kiépítése

A teljesen biológiai rendszerű, hazai szabadalmakra épülő rendszer a szennyvíz tisztítás új generációját képviseli. A szennyvíz újra hasznosítás történhet:

 

 • öntözővíz,
 • használati, ipari víz,
 • adott esetekben ivóvíz

 

minőségben.

–    Intenzív zöld környezet, zöld megoldású ipari, üzleti épületek alakíthatók ki.
–    A zöld gazdasághoz kapcsolódó befektetők, jelentősen nagyobb eséllyel vonathatók be az ipari park betelepítése során.
 

A klaszter rendelkezik:

 • az előzőekben jelzett magas színvonalú szakmai kompetenciákkal, rendszerekkel,
 • fenntartható nemzetközi kapcsolatai német klaszter, vállalkozási, egyetemi kapcsolatai támogathatják az intenzív betelepülői tevékenysége.

 A K+F+I tevékenységek magas színvonalú eredményességét a klaszter tagok és hazai, külföldi partnerei biztosítják.

A beruházásokat a létesítő, a betelepülő valósítja meg, amelyben a klaszter rendszerei, szakmai kompetenciái  komplex támogatást képesek biztosítani.

A zöld fejlesztéshez szükséges humán K+F+I erőforrás igény rendszerek telepítéséhez, megvalósításához szükséges humán erőforrások a klaszter és partnerei rendelkezésére állnak.

 A projektfinanszírozás:

–        projekt társaság létrehozásával

 • javasolt tulajdonosok:
  • önkormányzat,
  • klaszter társaság,
  • klaszter tagok,
  • külföldi klaszter partnerek
 • finanszírozási források:
  • befektetők,
  • támogatók,
  • kedvező EU hitelek.
 • Projektfinanszírozás I. ütem:          650 millió Ft

 A zöld projekt I. ütemű időzítése:                     2015-2017 

Termék-szolgáltató csoport

Projekt cél

Projekt cím

 

Zöld ipari parki fejlesztése

Zöld ipari park fejlesztés a GIMA Szolnok Ipari Logisztikai Park területi bázisán

GIMA Szolnok Ipari Logisztikai Park zöld ipari park fejlesztése

 

A Gima Szolnok Ipari Logisztikai Park – Zöld Ipari Üzleti Park Fejlesztése

A projekt alapvető célja, hogy az Észak-Alföldi régió térségében Szolnokon minta értékkel bíró ipari park, a fenntarthatóság, az energia hatékonyság, a zöld gyakorlat jegyében épüljön ki és működjön.

A fejlesztés jelen állása és jövőbeni lehetősége ideális erre, mert egy komplex stratégiai tervben kijelölhetők a főbb zöld beavatkozások:

 Épületek esetében

Energia hatékony üzemi épületek létesítése az EU ide vonatkozó 2010/31/EU (2010. 05. 19.) és a 2002/91/EU (2010. 05. 18.) direktivái szerint az energia veszteség nélküli épületek 2020-tól érvényes kötelező megvalósításával részben nemzetközi rendszerek, mint pl. a BREAM, a LEFAD, részben hazai rendszerek megvalósításával.

 Megújuló energiaforrások alkalmazása vonatkozásában

Villamos energia ellátása esetén napelemes rendszerek kiépítésével, lokálisan – vállalkozások szerint, vagy naperőmű rendszer megépítésével,

Hűtés-fűtés területén geotermikus fűtőrendszer kiépítése, lokális formában hőszivattyús rendszerek telepítésével.

 Takarékos vízhasznosítás tekintetében víztisztító rendszer kiépítésével

A teljesen biológiai rendszerű, hazai szabadalmakra épülő a szennyvíz tisztító rendszer a szennyvíz újra hasznosítására, mely történhet:

 

 • öntözővíz,
 • használati, ipari víz,
 • adott esetekben ivóvíz

 

minőségben.

 Intenzív zöld környezet kialakításával

A zöld ipari parkban a regenerálódást a dolgozók jó közérzetét biztosító parkok, zöld irodák, ipari, üzleti épületek alakíthatók ki.

 A zöld gazdasághoz kapcsolódó befektetők bevonzásával

A zöld ipari parkba a zöld gazdasághoz kapcsolódó befektetők jelentősen nagyobb eséllyel vonzhatók be az ipari park betelepítése során.

 A K+F+I tevékenységek

 A klaszter tagok a hazai, és a külföldi partnereik együttműködésével előre megfogalmazott témakörökben folytatják.

 A zöld fejlesztéshez szükséges humán K+F+I erőforrás igény

 A rendszerek telepítéséhez, megvalósításához szükséges humán erőforrások a klaszter tagoknál és partnereiknél rendelkezésére állnak.

A klaszter rendelkezik:

 • az előzőekben jelzett magas színvonalon képzett szakemberekkel
 • fenntartható nemzetközi kapcsolatokkal, német klaszterekkel, vállalkozásokkal, egyetemi kapcsolatokkal, melyek támogathatják az intenzív betelepítési tevékenységet.

 A projektfinanszírozás:

–        projekt társaság létrehozásával

 • javasolt tulajdonosok:
  • önkormányzat,
  • klaszter társaság,
  • klaszter tagok,
  • külföldi klaszter partnerek
 •  finanszírozási források:
  • befektetők,
  • támogatók,
  • kedvező EU hitelek.

 Projekt finanszírozási igénye:        500 millió Ft

 A zöld projekt I. ütemű időzítése:              2015-2018

A projektben résztvevő klasztertagok:

 

 • ZEIK-T Zrt.
 • GIMA Szolnok Ipari Park
 • PentAklíma Kft.
 • ezTrade Kft. 

Termék-szolgáltató csoport

Projekt cél

Projekt cím

Hulladék és vízgazdálkodási rendszerek fejlesztése a zöldépítési, üzleti parkokban

Hulladék és vízgazdálkodási rendszerek innovatív fejlesztése az újrahasznosítás jegyében a Biopolus Non-profit Zrt. területi bázisán

Vízgazdálkodási rendszerek bio alapú fejlesztése zöld ipari és üzleti parkokban 

 

 A projekt célja: Az ipari parkok egy része a kifejezetten nagy vízfelhasználók, fogyasztók körébe tartozik. Ezért az energia hatékonyság növelésének egyik fontos tényezője a vízfogyasztás csökkentése újrahasznosítás révén.

A projekt egy nemzetközi tekintetben is kiemelkedő hazai szabadalmi rendszer gyakorlati minta alkalmazásának kidolgozása révén a víz visszaforgatás elérheti a 80-95%-ot. A rendszer hulladékkezeléssel való integrálása 70-90%-os szerves hulladék csökkenést eredményez. Ezért a beruházás:

 • barnamezős, már működő,
 • a zöldmezős kiépítés alatt álló

ipari, üzleti parkok számára biztosítja az energiahatékonyság javítását, a jövőben egyre inkább megkerülhetetlen víz újrahasznosítást.

A projekt teljesen bio alapú eljárásra épül és a víz sokszoros újrahasznosíthatóságát biztosítja.

 K+F+I tevékenységek

–   Biológiai víz újrahasznosító mintarendszerek telepítése néhány ipari parkba, amelyek:

 • külön öntözővíz,
 • használati ipari, háztartási víz,
 • esetenként ivóvíz

tisztítású funkciókat biztosítanak.

  –  A mintarendszerek hasznosítási fejlesztési irányai:

 • esővíz gyári társfelhasználás,
 • szennyvíz, szennyvíz iszap hőjének hőszivattyús hasznosítása,
 • zöld épületfalak fűtésének, energia forrásának biztosítása.

 Beruházások

 

 • mintatisztító épületek létrehozása,
 • szabályozó informatikai rendszerek telepítése,
 • hőszivattyús rendszerek kiépítése.

 

 Humán erőforrások

 

 • 2-3 fejlesztő szakember,
 • 2-3 rendszerépítő szakember,
 • 1-2 mintarendszer működtető

 

 Projektfinanszírozás

 

 • hazai EU-s források                 70%,
 • vagy közvetlen EU-s források   70%,
 • saját erő   15%,
 • hitel         15%

 

 Forrásigény két park esetén:          800 millió Ft

Projekt időzítése:                               2015-2017

A projektben résztvevők:

 

 • ZEIK-T Zrt.
 • Biopolus Non-profit Zrt.
 • PentAklíma Kft.
 • Weishaupt Kft.
 • I Park Pécs Kft.

 

 3.1.4.     A Fókuszterület3 kockázatainak elemzése

A Zöld Ipari Üzleti parkok fókuszterület klaszter projektjei a magyarországi ipari parkok extenzív, mennyiségi fejlődésének szakaszát követően - jelenleg kb. 200 körüli ipari park címmel rendelkező szerződés ismert - kerülnek előkészítésre és megvalósításra.

A jelenlegi ipari parki fejlődési pályát az intenzív működési periódus jellemzi. Kialakulóban vannak a tudományos, az innovációs, a technológiai arcolatú, profilú parkok. Mindez kedvez a fenntartható, ÖKO elkötelezettségű zöld ipari parkok kialakításának is, miközben a nemzetközi trendek élvonalát képviselő fejlesztésére nyit lehetőségeket.

Főbb növekedési mozgató rugók: A klaszter F3 fókuszterület meghatározó főbb mozgatórugói:

 • az energia hatékonyság, a fenntarthatóság fontosságának terjedő felismerése a gazdasági-üzleti életben, az ezt konvertáló ipari parki vállalkozások körében,
 • a tervezett zöld ipari parkok komplex fejlesztési beavatkozások keretében történő megvalósítása, amely egyszerre terjedhet ki:
  • az energia hatékony épületekre,
  • a megújuló energiaforrások széleskörű alkalmazására,
  • új víz és hulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztésére, alkalmazására,
  • intenzív zöld munkavállaló barát környezet kialakítására,
  • a zöld gazdasághoz tartozó betelepülők aktív szervezésére.

A főbb mozgatórugók várható változása a 2015-2019-es években

–        A hazai gazdaság fejlődésében kiemelkedő jelentősége van a nagy, vagy legalább is a jelenleginél jóval nagyobb hozzáadott értéket termelő, fejlesztő tevékenységeknek. Ebben a hazai ipari parkok, amelyek a tudományos kutatás, az innováció, a korszerű technológiai fejlesztés irányában tevékenykednek, lehetnek az egyik fontos kedvező összetevői a mozgatórugók pozitív változásának.

A növekvő verseny egyszerre ösztönzi és kényszeríti ki a költség és energia hatékony új megoldásokat.

–        Az ipari parkok körében különösen kedvező lehetőséget teremt a parki infrastruktúra elkülönült, ugyanakkor robosztus méretei és kifejezetten kedvez:

 • a megújuló energiák, hűtés-fűtés, villamos áram termelésre való költséghatékony környezet kímélő alkalmazására,
 •  új vízgazdálkodási rendszerek alkalmazására, amelyek közül az egyik nemzetközi élvonalba tartozó fejlesztő cég a klaszter tagja,
 • a hulladék felhasználás, gazdálkodás új rendszereinek a kialakítása

mindezek együttesen markánsan kedvező mozgatórugó tényezőket képviselnek.

Az ipari parkok ma még legtöbbször elhanyagolt intenzív zöld környezetének kialakítása az előző beavatkozásokkal együtt, egyszerre szolgája

 • a környezet CO2 terhelésének aktív mérhető számottevő csökkentését,
 • a munkavállaló barát, az alkotó teljesítményt inspiráló környezet kiépítését.

Főbb kockázati tényezők

–        A meglevő hazai ipari parkok egy részének barnamezős  jellege, amely többnyire elavult épületeket, infrastruktúrát jelent. Ezért is különösen fontos, hogy a parkok zöldítését lehetőség szerint komplex beavatkozások keretében, preferáltan támogatott források felhasználásával lehessen megvalósítani. Kedvező támogatási konstrukció kialakításával ennek a kockázati tényezőnek a súlyát gyenge közepesnek lehet minősíteni.

A másik kockázati tényezőnek a vállalkozási emberi tényezőt tekinthetjük, amely az ÖKO gyakorlat meghatározó üzleti sikertényezőit még nem ismerte fel. Ennek érdekében a Klaszter az IPE-vel közösen a zöld ipari parki megoldások lehetőségeiről és előnyeiről szervezett tájékoztató, képző sorozatot kíván elindítani a közeljövőben.